• 0 (342) 360 1026

Organizasyon Yapısı

Konservatuvar; Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 4 Bilgisayar İşletmeni (evrak kayıt, öğrenci işleri ve genel yazışmaları, akademik ve idari özlük, ekders, maaş, SGK-tahakkuk işlemleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi- satın almalar, arşivleme, görüntüleme, montaj işlemleri), 1 Bilgisayar Teknisyeni (bilgisayar-projeksiyon-yazıcı-fotokopi vb. cihazların kurulum-bakım-onarım işlemleri, afiş-davetiye-broşür tasarımları, web ve internet hizmetleri), 3 Sözleşmeli Büro Personeli (müdürlük-bölüm başkanlıkları sekreterliği, ambar sorumlusu, giriş-çıkış, devir işlemleri), 1 Teknisyen Yardımcısı (giyim-kuşam odası sorumlusu, fotokopi-baskı işlemleri), 2 Sözleşmeli Şirket Elemanı (bina içi ve dışı tüm ofis, derslik ve salonların temizlik işleri) idari kadrosundan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu; Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Yüksekokul Kurulu tarafından seçilen 3 öğretim elemanından oluşur.

Yüksekokul Kurulu; Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve anasanat/anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Akademik Genel Kurul; Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (a) bendine istinaden; Konservatuvarda ilgili dönemde fiilen eğitim-öğretim ile görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüş bildirilmek üzere Akademik Kurullar oluşturulur. Kurulun Başkanı Müdürdür. Yüksekokul sekreteri kurullara raportörlük yapar.

Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı; Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dalları bulunmaktadır. Bölüm Kurulu bölüm başkanının başkanlığında, anasanat dalı başkanlarından oluşmaktadır.

Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı; Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dalları bulunmaktadır. Bölüm Kurulu bölüm başkanının başkanlığında, anasanat dalı başkanlarından oluşmaktadır.

Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanlığı; Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı bulunmaktadır. Bölüm kurulu, bölüm başkanı başkanlığında, tek anasanat dalı olması nedeniyle bölümde görev yapan öğretim görevlilerinden oluşmaktadır.

Müzikoloji Bölümü; Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm yeni açılmış olup 1 yabancı uyruklu öğretim üyesi Doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Henüz öğrencisi bulunmamaktadır.

Bölüm Kurulu; Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereğince; Bölüm Kurulu; tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan, birden fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.

Anasanat/Anabilim Kurulu; Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince Anabilim veya anasanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim veya anasanat dalı kurulu, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim veya anasanat dalı başkanına görüş bildirir.

Akademik Bölüm Kurulu; Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (b) bendine istinaden İlgili bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinin katıldığı öğretim elemanlarından oluşur. Kurulun başkanı Bölüm Başkanlarıdır.

Akademik Anasanat kurulu; Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (c) bendine istinaden İlgili Anasanat Dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşur. Kurulun başkanı ilgili Anasanat Dalı Başkanlarıdır. Anasanat Dalı Başkanının bulunmadığı hallerde, kurula en kıdemli öğretim üyesi başkanlık eder. (Tıp ve Diş Fakültesi hariç, diğer yükseköğretim kurumlarında anabilim (anasanat) ve bilim (sanat) dallarında akademik kurullar, ilgili yöneticinin önerisi ve rektörün onayı ile kurulabilir.