• 0 (342) 360 1026

1987 yılında 27.06.1987 tarih ve 19500 Sayılı Kanunla Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkısi Devlet Konservatuvarı kurulmuştur. 2009 yılında Müzikoloji Bölümü ve bölüme bağlı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalının kurulmasıyla, dört bölüm ve beş anasanat dalı ile bir anabilim dalından oluşmaktadır.

Temel Bilimler Bölümü

Bölümümüzün öncelikle saz sanatçısı, araştırmacı ve müzik eğitimcisinin yanında sahne sanatı alanlarına yönelik tüm etkinliklerde proje üretme ve sahneleme tecrübesine sahip öğrenci yetiştirmektir.

Türk Halk Müziğinde, aşıklık ve ozanlık geleneğinden başlayarak günümüze kadar gelen eserler yöresel icra özellikleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde öğretilmekte, halk müziğinin özellikle Cumhuriyet sonrasındaki kurumsallaşması ve buna bağlı süreçte konu ile ilgili yapılan çalışmalar, halk müziği eğitiminde etkin rol oynayan kişi ve kurumlar anlatılmaktadır. Bu kapsamda çalgıların değişim ve gelişimi, yöresel çalgılar, icra ve ses özellikleri gibi süreçler tarihsel doku ile anlatılarak geniş bakış açısına sahip müzisyen profili oluşturulmaktadır.

Yine Türk Sanat Müziği Anasant Dalımızda, Abdulkadir Meragi, Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey gibi Musiki alimlerinden günümüze şehir kültürünün ürünü olan klasik müziğin icra öezellikleri, neoklasik dönem besteci ve eserlerinin konu edildiği ders içerikleri ile çağdaş eğitim öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak metodolojik bir şekilde öğretilmektedir.

Her iki sanat dalındaki, Türk Müziği ve Batı Müziği nazariyat dersleri Solfej, Piyano, Armoni, Kontrpuan ve çalgı gibi derslerle uygulaması yaptırılarak öğretim pekişmesi sağlanmaktadır.

2012 -2013 Eğitim Öğretim Yılında yeni kataloğ çalışmaları yapılarak, hazırlık sınıfı kaldırılmış bulunmaktadır. 2013 - 2014 yılından itibaren kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitimle lisans  diploması almaya hak kazanmakta ve pedagojik formasyon derslerini alanlar öğretmen olabilmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile bölümümüze 2 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı açılmıştır.

Bölümümüzde; Bağlama, Kemane, Kaval, Mey, Karadeniz  Kemençesi, Tar, Tambur, Ud, Kanun, Klasik Kemençe, Ney, Keman, Viola, Violonsel dersleri verilmektedir. Bunun yanında temel nota yazımı kurallarının öğretilmesinden sonra, bilgisayarlı nota yazım dersine geçilerek dört farklı yazılımla eğitim verilmektedir.

Ses Eğitimi Bölümü

Ses Eğitimi Bölümü Türk HalkMüziği ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dallarından oluşmaktadır. Türk Sanat Müziği Anasanat dalında ağırlıklı olarak gördükleri ses kullanma eğitiminden sonra, aşıklık ve ozanlık geleneğinden başlayarak günümüze kadar gelen eserleri yöresel icra özellikleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde yorumlamayı öğrenmektedir.

Yine Türk Sanat Müziği Anasanat dalında gördükleri ses kullanma eğitiminden sonra, Abdulkadir Meragi, Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey gibi musıki alimlerinden günümüze şehir kültürünün ürünü olan klasik müziğin icra özellikleri, neoklasik dönem besteci ve eserlerinin konu edildiği ders içerikleri ile çağdaş eğitim öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak metodolojik bir şekilde öğretilmektedir.

Her iki anasanat dalında eğitim alan öğrencilere, Türk Müziği ve Batı Müziği Nazariyat, Solfeji, Piyano, Armoni, Kontrpuan dersleri yoğun bir şekilde verilmektedir. Bu bölümde her öğrencinin seçtiği çalgıda en az eşlik yapabilecek icra hakimiyetinin oluşması sağlanmaktadır. Ses Eğitim Bölümünde okuyan öğrenciler nefesli çalgılar hariç, Bağlama, Kemane, Tar, Tambur, Ud, Kanun, Klasik Kemençe, Keman, Viola, Violonsel çalgılarından birini seçmektedir.

2012- 2013 eğitim - öğretim yılında yeni katalog çalışmaları yapılarak, hazırlık sınıfı kaldırılmış bulunmaktadır. 2013- 2014 yılından itibaren kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitimle lisans diploması almaya hak kazanmakta ve pedagojik formasyon derslerini alanlar öğretmen olabilmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile bölümümüze 2 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı açılmıştır.

Bunun yanında temel nota yazım kurallarının öğretilmesinden sonra bilgisayarlı nota yazımı dersine geçilerek dört farklı yazımla eğitim verilmektedir.

Türk Halk Oyunları Bölümü

Türk Halk Oyunları Bölümü,  Türk Halk Oyunları Anasat Dalında, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm: Halk oyunları alanında, oyuncu eğitmen, araştırmacı ve sahne sanatları üzerine yetişmiş bireyler yetiştirmektedir. 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra, pedogojik formasyon derslerini alanlar müzik öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarakta görev alabilmektedirler.

Öğrencilere: Temel Müzik Bilgileri, Meslek Çalgısı (Bağlama, Kaval, Mey, Kemane, vb.) Türk Halk Oyunları (Halay, Bar, Zeybek, Horon, Kaşık Karşılama, Hora, vb.) Türk Halk Bilimi, Bale Eğzersizleri, Ritim Bilgisi, Araştırma Teknikleri, Hareket Notasyonu ve Sahne Kullanımı, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı, Dünya Dansları, Halk Müziği Repertuarı, Halk Oyunları Öğretim Teknikleri, Halk Oyunlarında Sanatsal Kurgu, Halk Oyunları Organizasyonları ve Yönetimi ile bu dersleri destekleyici oyun kültür dersleri verilmektedir.

Müzikoloji Bölümü

2009 yılında Müzikoloji Bölümü ve bölüme bağlı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı kurulmuştur.

Amacı;

a. Oldukça zengin bir yapı oluşturan Türk Müziği konusunda bilimsel araştırma ve yayın çalışmaları yapmak ve konu ile ilgili müzik bilimcileri yetiştirmek.

b. Bilim ve teknik alanında kendini kanıtlamış olan üniversitemizin “Folklor” ve “Müzikoloji” alanlarında da akademik çalışmalar yaparak Türk kültür hayatına katkıda bulunmak.

c. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, hem araştırma hem de uygulama yapabilme yetisine sahip, Türk Müziği ve Türk Halk Bilimi alanlarında disiplinler arası çalışmalar yapmak, yerel, ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel projeler gerçekleştirmek, sözlü kültür ürünlerini müzikal yapıları ile derlemek ve üzerinde bilimsel araştırma yapmak, tespit edilen kültürel malzemenin sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve yaşatılması konusunda araştırmalar yapmak.

d. Yerel kültür öğelerimizi dikkatle inceleyerek bu öğeleri yerelden ulusala, ulusaldan uluslar arası bir platforma taşımak. Böylelikle küreselleşen dünyada Türk kültürünün yerini belirlemek.

e. Yerelde canlı olarak yaşamakta olan sözlü kültür ürünlerini derlemek, sınıflandırmak, değerlendirmek amacıyla alan araştırmaları yapmak.

f. Yurtdışı üniversitelerle işbirliği kurarak benzeri programları ortak açmak ve üniversitelerarası değişim programları yapmak. Böylelikle dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalında; 1 doçent, 1 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bölümün henüz öğrencisi bulunmamaktadır. 

***Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik***